Liệu Pháp Oxygen

Liệu Pháp Oxygen

Dòng sản phẩm dành riêng cho lĩnh vực thiết bị đo lường, kiểm soát và cung cấp khí y tế trong danh mục này được chia thành các phần cụ thể hiển thị và tập hợp lại chúng theo các ứng dụng của chúng trong liệu pháp oxy và liệu pháp thông khí, trong việc hút chất lỏng, sau đó trình bày các bộ điều chỉnh áp suất và lưu lượng kế cho các loại khí y tế với các ứng dụng khác ngoài liệu pháp oxy

Dòng sản phẩm dành riêng cho lĩnh vực thiết bị đo lường, kiểm soát và cung cấp khí y tế trong danh mục này được chia thành các phần cụ thể hiển thị và tập hợp lại chúng theo các ứng dụng của chúng trong liệu pháp oxy và liệu pháp thông khí, trong việc hút chất lỏng, sau đó trình bày các bộ điều chỉnh áp suất và lưu lượng kế cho các loại khí y tế với các ứng dụng khác ngoài liệu pháp oxy