Thiết bị để bàn 45°/0° và 0°/45°

Thiết bị để bàn 45°/0° và 0°/45°