LƯU LƯỢNG KẾ OXY KHU VỰC THAY ĐỔI

Lưu lượng kế loại Qmed là thiết bị đo lưu lượng tức thời phù hợp với liều lượng khí y tế.