LƯU LƯỢNG KẾ BIẾN ĐỔI

Các EasyFLOW ® lưu lượng kế là ngay lập tức các thiết bị đo lưu lượng khu vực biến để điều chỉnh liều lượng các loại khí y tế, đặc biệt thích hợp trong điều trị oxy, và cung cấp cả trong thực hiện lưu lượng kế đơn hoặc đôi để cho phép dòng khí đôi và riêng biệt bằng cách sử dụng một nguồn cung cấp khí y tế duy nhất.